• Mijn account
  • (X)Inloggen

   Ik ben al klant bij Entertainmentclub de Baron

   Voer je e-mailadres en wachtwoord hier in om in te loggen op de website:

   Wachtwoord vergeten?

   Nog geen klant bij Entertainmentclub de Baron?

   • Eerdere bestellingen bekijken
   • Automatisch verstuurgegevens ophalen
   • Track je bestelling
   Nieuw bij Entertainmentclub de Baron
Je bent hier:
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Doordat u gebruik maakt van de debaronshop.nl website, gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die hieronder zijn aangegeven. Het eigendom van de Website ligt bij Entertainmentclub de Baron VOF. Als u niet akkoord wenst te gaan met deze voorwaarden dient u geen gebruik van deze website te maken. Entertainmentclub De Baron behoudt zich het recht voor deze voorwaarden naar eigen inzicht aan te passen of te vernieuwen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Wij raden u dan ook aan deze voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen of vernieuwingen. 

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Entertainmentclub de Baron VOF (hierna: de baronshop.nl,)  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Artikel 2. Aanbiedingen 
2.1 Alle aanbiedingen van de baronshop.nl zijn vrijblijvend en de baronshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De baronshop.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. 
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. 

Artikel 3. Levering 
3.1 De bestelde goederen worden afgeleverd bij een door koper geselecteerde Entertainmentclub winkel  of worden bezorgd op een door de koper aangegeven adres met inachtneming van de hierbij behorende bezorgkosten. 
3.2 De koper wordt middels een e-mail op de hoogte gebracht indien de bestelde goederen bij conform artikel 3.1 van deze voorwaarden genoemde Entertainmentclub winkel of het door de koper aangegeven adres zijn afgeleverd. 
3.3 De bestelde goederen worden door koper afgenomen bij de conform artikel 3.1 van deze voorwaarden genoemde Entertainmentclub winkel of bij het door de koper zelf aangegeven adres.
3.4 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren. 

Artikel 4. Prijzen en betalingen 
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's,  inclusief BTW. 
4.2 De koper is de prijs verschuldigd aan de Entertainmentclub winkel conform artikel 2.3 en 3.1 van deze voorwaarden. Kennelijke fouten in de prijsopgave, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de baronshop.nl worden gecorrigeerd. 
4.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de baronshop.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.4 We versturen (bijna) alles als gewone brievenbuspost dus thuis zijn is niet noodzakelijk. We rekenen slechts €  2,99 als bijdrage in de verzendkosten per verzending tot een maximum van 3 DVD's. Vanaf 3 DVD’s rekenen we € 5,50. Boven de 10 DVD’s rekenen we geen verzendkosten.
Je kan ook kiezen om je bestelling extra beschermd te laten verzenden. Vanwege de speciale verpakking (extra stevige luchtkussen envelop) en hogere verzendkosten bedragen de kosten hiervan € 0,50 per verzending. Let wel, we willen de verzendkosten laag houden en verzending op normale wijze gaat vaak zonder problemen, maar als je het zekere voor het onzekere wilt nemen kies dan de optie 'Extra beschermd'. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het transport.
4.5 Je kan ook kiezen om je bestelling onder rembours te versturen. Je betaalt dan € 15,25 rembourskosten per zending.
4.6 Levertijd.
De levertijd varieert van 1 tot 2 werkdagen (na ontvangst van je betaling). De levertijd zal bij 99% van de bestellingen gehaald worden maar geldt als indicatie en niet als zogeheten 'fatale termijn'. Dat wil zeggen dat je hier geen rechten aan kunt ontlenen. Mocht een DVD niet op tijd kunnen worden geleverd dan ontvang je hiervan een email en indien gewenst kun je dan alsnog de bestelling annuleren. De maximale levertermijn bedraagt dertig werkdagen
4.7 Deellevering
Als je bestelling bestaat uit 2 of meer producten, kan het voorkomen dat je een zogenoemde 'deellevering' ontvangt. Je bestelling wordt in twee of meer zendingen verzonden. Dit is bijvoorbeeld het geval als maar 1 van meer producten op voorraad is. De extra verzendkosten zijn voor onze rekening.
4.8 Bestelling annuleren
Je hebt een product besteld, maar je hebt een fout gemaakt? Stuur dan binnen 2 uur na het plaatsen van je bestelling een e-mail naar ……info……….@debaronshop.nl Vermeld in deze mail het bestelnummer. We zorgen er dan voor dat je bestelling wordt geannuleerd. Een eventuele gedane betaling zal worden teruggedraaid.
4.9 België:
Voor versturen naar België hanteren we andere verzendkosten, omdat de kosten hiervoor hoger zijn. Per bestelling per drager (CD of DVD is er een basisbedrag van € 2,99 en voor elk afzonderlijk artikel komt hier € 1,30 bij. 

Samengevat:

1 artikel (1 drager)

€ 4.29

2 artikelen (1 drager)

€ 5,59

2 artikelen (2 dragers)

€ 6,59

3 artikelen (1 drager)

€ 7,00

3 artikelen (2 dragers)

€ 8,00

En zo verder voor elk extra besteld artikel.

Artikel 5. Bestellingen/communicatie 
5.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de baronshop.nl dan wel tussen de baronshop.nl  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de baronshop.nl , is de baronshop. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door de baronshop.nl. 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid 
6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Reclamering terzake van gebreken in de producten dient onmiddellijk bij conform artikel 3.1 van deze voorwaarden genoemde
Entertainmentclub winkel te worden doorgegeven danwel rechtstreeks en binnen 8 werkdagen na
levering van de betreffende goederen schriftelijk in te dienen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de
grond der klachten en met vermelding van de factuurnummers waarop de goederen zijn geleverd. Nadien
worden reclames niet meer in behandeling genomen.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft conform artikel 3.1 van deze voorwaarden de baronshop.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Het indienen van een reclame ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de baronshop.nl
6.4 Retourzending van het geleverde kan slechts geschieden binnen 8 dagen na verzending en wanneer het product onbeschadigd is. Retourzendingen komen voor rekening van de koper.

Artikel 7. Overmacht 
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de baronshop.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de baronshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de baronshop. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy 
8.1 De door de koper verstrekte gegevens zullen opgeslagen worden in de database van de baronshop.nl.
De baronshop.nl zal op de best mogelijke manier zorgdragen voor waarborging van de privacy van deze
Gegevens. Gegevens van de koper zullen nooit en te nimmer verstrekt worden aan derden.
8.2 Mocht koper bezwaar hebben tegen het opnemen van zijn/haar gegevens in e database van de Baronshop.nl dan kan koper dit kenbaar maken bij de bestelling of middels e-mail. Na levering  van de bestelling worden de gegevens verwijderd.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling aan de baronshop.nl in eigendom
van de baronshop.nl

Artikel 10. Betaling
10.1 Wanneer binnen 7 dagen na het plaatsen van de order door de koper de betaling niet nagekomen is dan
kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door de baronshop.nl worden ontbonden.
10.2 Bij bestellingen die onder rembours geleverd worden betaalt koper altijd het volledige bedrag bij levering. 

Artikel 11. Toepasselijk recht
11.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.